پایان نامه دکتری مدیریت

تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغییرهاست. اهداف فوری هر تحقیق از قبیل:

کاوش: تحقیق اکتشافی شامل کوششی است برای تصمیم‌گیری اینکه آیا پدیده‌ای وجود دارد یا خیر. این نوع تحقیق سؤال کلی آیا x وجود دارد؟ را پاسخ می‌گوید. این نوع تحقیق ممکن است بصورت بسیار ساده نظیر اینکه آیا کدامیک از دانشجویان دختر یا پسر در ردیفهای جلو کلاس می‌نشینند؟ مطرح گردد . اگر دریابیم که یکی از این دو جنس جلو کلاس می نشینند , در آنصورت یک پدیده اجتماعی را کشف کرده‌ایم که مسلماً مستلزم بررسیهای دیگری نیز خواهد شد. توصیف: تحقیق توصیفی شامل آزمایش یک پدیده برای بیان تعریف کاملتری از آن یا تفاوت آن با سایر پدیده‌ها می‌باشد. فرض کنید که نتیجه یک تحقیق اکتشافی نشان داده‌است که دانشجویان دختر معمولاً در ردیفهای جلوی کلاس می‌نشینند. اگر بخواهیم این پدیده را بیشتر تعریف کنیم باید دریابیم که معنی ردیف جلوی کلاس چیست. برای این منظور شاید کلاس را با دو یا چهار قسمت تقسیم کنیم و نزدیکترین قسمت را جلوی کلاس بنامیم. یا شاید کلاسهای مختلف دیگر را بازدید نموده و مشخص نمائیم که آیا این عمل (جلونشستن) به موضوع درسی, اندازه کلاس, مدرس و یا سایر ویژگیها ارتباطی دارد یا خیر.

پیش‌بینی: تحقیق پیش‌بینی, محقق را قادر می‌سازد که با شناسایی روابط و داشتن اطلاعات درباره یک عامل یا متغییر درباره عامل دیگر پیش‌بینی نماید مانند رابطه بین آزمون ورودی به دانشگاهها و موفقیت در سال اول. این نوع تحقیق فرد را قادر می‌سازد که درباره روابط متغیرها حدس بزند اما کاملاً مطمئن نمی‌سازد.

عملی: تحقیق عملی مربوط به انجام کاری برای حل یک مشکل اجتماعی است. این نوع تحقیق می‌تواند هر یک از اهداف ذکر شده قبلی را دربرداشته اما باید به آنها موضوع حل مشکل و یا انجام دادن کاری را نیز اضافه کرد. مثلاً محققی دریافت که بعدازظهرها و هنگامی که دمای هوای بیرون مناسب است مردم دستگاههای تهویه را روشن می‌کنند و بدین طریق برق زیادی مصرف می‌گردد او برای شناسائی این مشکل تجربه‌ای را به معرض آزمایش گذارد تا از مصرف بی‌رویه برق جلوگیری کند چهار گروه از مردم را برای کار تحقیق خویش در نظرگرفت که به یک گروه توسط نموداری نشان می‌داد که چقدر برق مصرف می‌کنند به گروه دیگر بوسیله یک چراغ مشخص می‌کرد که چه وقت درجه حرارت بیرون کمتر از داخل است. گروه سوم هم بوسیله نمودار و هم با علامت چراغ موضوع را متوجه می‌شدند اما گروه چهارم نه از نمودار و نه از چراغ استفاده می‌کردند او دریافت که استفاده از نمودار به تنهایی در کاهش مصرف برق تأثیری ندارد اما علامت چراغ چه همراه با نمودار و با بدون آن باعث می‌شود که مصرف برق کم گردد و بدین طریق توانست با تحقیق عملی خود این مشکل اجتماعی را از بین ببرد.بطور کلی تحقیق عملی یکی از جنبه‌های بسیار مهم علم است و بدین وسیله می‌توان کاربرد سایر تحقیقات را آزمایش کرد همه ما می‌خواهیم که جهان اطراف خود را بهتر بسازیم.

منابع پایان نامه پرسشنامه محقق ساخته پروپوزال مدیریت

برخی منابع کتابخانه دیجیتال ایبوکا؛ پرسشنامه،نمونه آموزشی

نمونه پروپوزل درس روش تحقیق

نمونه پروپوزال آموزشی درس روش تحقیق

پرسشنامه استاندارد ـ پرسشنامه محقق ساخته ؛ Standard-Made questionnaire

در هر رشته ای ـ با هر موضوعی ـ در تمام طیف ها و مقیاس ها
طبق موضوع، متغیرها، فرضیات و اهداف پایان نامه، مقاله و سمینار علمی پژوهشی

چارچوب نظری تحقیق پایان نامه

کارکردهای چارچوب نظری پایان نامه

چارچوب نظری پایان نامه دو کارکرد اصلی دارد:

الف) اجازه می دهد پرسش آغازی پایان نامه را از نو فرمول بندی یا به صورت دقیق تری بیان کرد.

ب) به عنوان شالوده ای برای فرضیه هایی به کار رود که به اعتبار آنها محقق پاسخ منسجمی به پرسش آغازی خواهد داد.

اگر بتوانیم چارچوب نظری مسأله تحقیق پایان نامه را به گونه ای طرح کنیم که از چارچوبهای نظری پیشین استفاده کرده و از آنها فراتر رود، بهتر است جانب روشن بینی و احتیاط را از دست ندهیم. نخست برای اینکه باید انتخابی به عمل آورد و همه چیز را نمی توان همزمان تبیین کرد. سپس برای اینکه همه نگرشهای یک مسأله با هم جمع پذیر نیستند. از بلند پروازی های متداول در میان برخی از محققان دانشگاهی این است که به بهانه ی کامل بودن می خواهند همه دیدگاه های قابل اعتنا درباره ی مسأله را با هم ادغام کنند. این کار باعث می شود که پایان نامه زیر انبوه ملاحظات مبهم و نامنسجم غرق شود.

اما غالبا محقق مسأله تحقیق پایان نامه را در یک چارچوب نظری از پیش آماده شده مطرح می کند. در این حالت، کاری که محقق در جستجوی چارچوب نظری باید انجام دهد محدود به بهره گیری هوشمندانه از چارچوب های نظری موجود است. مشکل اساسی این است که کدام چارچوب نظری برای طرح مسأله تحقیق مناسبتر است. منطقی ترین گزینش، انتخاب آن چارچوب نظری است که گمان می رود با پرسش آغازی و با اطلاعات فراهم آمده از مصاحبه های اکتشافی موجود بیشترین ارتباط را دارد. در پرتو چارچوب نظری انتخاب شده برای مطرح کردن مسأله تحقیق پایان نامه، پرسش آغازی صورت قطعی و معنای دقیقش را پیدا خواهد کرد، همچنین مسیری که در آن، پاسخی برایش جستجو خواهد شد مشخص می گردد. اگر پرسش آغازی از قبل به صورت دقیقی فرمول بندی نشده باشد، انتخاب چارچوب نظری فرصت نهایی برای فرمول بندی صحیح و دادن معنایی خاص و دقیق به آن است که هدف غایی تحقیقق را نیز مشخص می کند.

فرمول بندی مجدد پرسش آغازی با واژگانی متناسب با چارچوب نظری انتخاب شده و گشودن چشم انداز پاسخ های معتبر به روی آن، کارهایی است که باید با نهایت دقت و حوصله انجام داد. حتی اگر نظریه ای مشهور به عنوان چارچوب نظری تحقیق پایان نامه انتخاب شده باشد، باز هم فرمول بندی مجدد صریح و منسجم مسأله تحقیق ضروری است. بی توجهی در این کار باعث ناتمام ماندن کار محقق در مرحله بعدی، یعنی مرحله ساختن مدل تحلیلی پایان نامه خواهد شد، و جای مدل تحلیلی را فرضیه های سطحی و نامربوط پایان نامه خواهد گرفت.

چگونگی انتخاب چارچوب نظری

آنچه در اینجا اهمیت دارد طرفداری از این یا آن مفهوم نظری نیست، بلکه نشان دادن مقتضیات انتخاب یک چارچوب نظری است باید آن را حتما با آگاهی تمام انتخاب کرد. تنها در این صورت است که محقق آمادگی گسستن از سوابق ذهنی، پیشداوری ها و توهمات را پیدا خواهد کرد.

انتخاب چارچوب نظری نظری به طور معمول در پی جهتی که پرسش آغازی ترسیم می کند و کیفیت اطلاعاتی که از مصاحبه های اکتشافی و آمارهای موجود فراهم آمده است، به عمل می آید. فرض کینم که یک پرسش آغازی به این شکل بیان شده باشد: «شکستهای تحصیلی مهم دانش آموزان متعلق به خانواده های کم درآمد را چگونه می توان تبیین کرد؟» باز فرض کنیم که آمارها و مصاحبه های اکتشافی این مسأله را تأیید کند که میزان شکستهای تحصیلی در میان این طبقه از دانش آموزان واقعا بیشتر از دانش آموزان دیگر است دو نظریه «کارکرد گزینش نظام آموزشی» و نظریه «بازآفرینی مناسبات سلطه» هر دو چارچوبهای نظری معتبری برای تدوین چارچوب نظری مسأله تحقیق هستند.

مدیریت، سازمان و صنایع

چرا سازمانها و مدیران مورد نیاز هستند

سازمانها به جامعه خدمت می کنند. سازمانها اهمیت دارند چون آنها موسساتی اجتماعی هستند که از نظرفرهنگی ارزشها و نیازهای قابل قبول خاصی را منعکس می کند. آنها به ما اجازه می دهند بعنوان یک جامعه، به روشی رشدیافته باهم زندگی کنیم و به اهداف برسیم. از واحدهای سیاسی محلی تا شرکت های چندملیتی بزرگ، سازمانها از طریق ایجاد دنیایی بهتر، امن تر، ارزان تر، و مکانی دلپذیرتر برای زندگی به جامعه خدمت می کنند. بدون آنها، ما کمی بیش از حیوانات با مغزهای بزرگ نامعمول خواهیم بود.

سازمان ها اهداف را کسب می کنند. لحظه ای تصور کنید چگونه بسیاری سازمان ها درگیر هستند تا برای ما کاغذی که در این کتاب چاپ شده را تهیه کنند: کارخانه چوب بری، تولیدکنندگان انواع تجهیزات و کالاهای مختلف، رانندگان کامیون، ماشین کاغذسازی، توزیع کنندگان، تلفن، شرکت های توزیع برق، تولید کنندگان سوخت، خدمات پستی، بانکها و سایرموسسات مالی و غیره. حتی اگر فردبه تنهایی بتواند تمام اموری را انجام دهد که آن سازمان ها برای تولید دسته های کاغذ(۴۸۰ تا ۵۰۰ برگی) تولید می کنند(که شک برانگیز است)، او هرگز نمی تواند این کارها را بخوبی و به سرعت انجام دهد. بنابراین مشخص است که سازمانها و افرادی که سازمانها را اداره می کنند، این وظیفه ضروری را انجام می دهند: با هماهنگی تلاش های افراد مختلف، سازمانها ما را قادر می سازند به اهدافی برسیم که در غیراینصورت (یعنی عدم وجود هماهنگی) سخت تر یا حتی غیر ممکن بود به آنها برسیم.

سازمانها دانش را حفظ می کنند. از گذشته می دانیم که وقتی دانش ثبت شده به مقیاس وسیعی نابود شود(مثل وقتی موزه و کتابخانه اسکندریه در قرن سوم بعد از میلاد سوخت)، بیشتر این دانش مجدداً بدست نمی آید. ما به اسناد پیشرفت های گذشته وابسته هستیم تا منابعی از دانش را تهیه کنیم که براساس آن بتوانیم کسب یادگیری بیشتر و کسب نتایج بیشتر را بنا سازیم. بدون چنین اسنادی، علم و سایر رشته های مرتبط با دانش ساکن باقی می مانند. سازمان هایی مثل دانشگاهها، موزه ها، و شرکت های سهامی ضروری هستند زیرا آنها بیشترین دانش مهم تمدن ما را، که گردآوری و ثبت شده، ذخیره و حفظ می کنند. در این روش، سازمانها دانشی را خلق می کنند که پل مستمری بین نسلهای گذشته، حال، و آینده است. بعلاوه سازمانها خودشان از طریق توسعه روشهای جدید و کاراتر برای انجام امور، دانش ما را افزایش می دهند.

سازمانها مسیرشغلی را آماده می کنند. نهایتا سازمانها مهم هستند چون آنها برای کارکنان خود منبع معاش را که وابسته به سبک و اثربخشی مدیرانشان است، و حتی شاید رضایت فردی و خودشکوفائی را فراهم می کنند. بیشتر ما تمایل داریم با فرصت های مسیرشغلی در شرکت های تجاری همراه شویم، اما در واقع بسیاری از سازمانهای دیگر، مثل مثل کلیساها، موسسات دولتی، مدارس و بیمارستان ها نیز مسیرهای شغلی مفیدتری را پیشنهاد می کنند.