پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دکتری مدیریت و مهندسی صنایع توسط اساتید باتجربه علوم مدیریت و مهندسی صنایع؛ باتوجه به رضایت، پشتیبانی و زمانبندی دقیق آموزشی و پژوهشی و خدمات آموزشی رایگان. آمادگی دفاع رساله دکتری مدیریت، پایان نامه ارشد مدیریت، دفاع پروپوزال دکتری، ارائه نمونه پایان نامه، آموزش تجزیه و تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه (SWOT, SPSS, MINITAB, LISREL)، نتیجه گیری مفهومی و عملیاتی طبق موضوع، اهداف و فرضیات پایان نامه (فصل پنجم) طبق مدل مفهومی و فرضیات تحقیق تلگرام:۰۹۱۲۴۳۸۴۲۹۱ ،پرسشنامه همه رشته،موضوع پایان نامه پروپوزال ارشد مدیریت صنعتی،بازرگانی،اجرایی،آموزشی،دولتی منابع انسانی،استراتژیک،صنایع،رساله دکتری،آماریSPSS

کیفیت، زمانبندی دقیق و آموزش، مبنای همکاری ماست. زمانبندی منظم سفارشی، کیفیت و یکپارچگی مطالب، منبع دهی جدیدترین منابع علمی ISI، هزینه منصفانه خدمات و خدمات رایگان جانبی دارای اهمیت ویژه ای است که مجموعه «راه دانش»در تداومش میکوشد.

پروسه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

انجام پایان نامه ارشد مدیریت

شناخت موضوعی تحقیق،ادبیات و پیشینه تحقیق، متدولوژی و روش تحقیق، تحلیل آماری، توانمندی انجام بخشهای یک پروپوزال، شناخت اجزای فصول پایان نامه ارشد، شناخت پرسشنامه و توانمندی تهیه و طراحی آن، آزمون های آماری، برخورداری نمونه تحقیق، داشتن حداقل یک نمونه پروپوزال کامل تایید شده، آشنایی با مدل خروجی پایان نامه، مدلیابی و مدلسازی تحقیق، طرح اهداف، فرضیه پروپوزال، نمونه گیری، انتخاب جامعه آماری، انتخاب موضوع پایان نامه، مبانی نظری و عملیاتی تحقیق، چارچوب نظری مطالعات آینده، طراحی مسئله، چارچوب مفهومی، توانمندی انجام و گردآوری پیشینه داخلی و خارجی تحقیق و ساخت پرسشنامه اجزای اصلی روند ساخته شدن یک پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت میباشد. بطوریکه انجام رساله دکتری مدیریت هم مطابق اصول ذکر شده و آشنایی اصولی امکانپذیر است. مجموعه حاضر، همراه محقق برای هموار ساختن مسیر تحقیق است.

مراحل انجام فصل اول پایان نامه شامل کلیات و مقدمات پایان نامه، فصل دوم شامل پیشینه و ادبیات تحقیق؛ سوابق داخلی و خارجی تحقیق، فصل سوم پایان نامه ارشد شامل روش تحقیق و متدولوژی پایان نامه؛ پرسشنامه و روش تهیه (پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد – روایی و پایایی )، فصل چهارم پایان نامه شامل تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ارشد و فصل پنجم پایان نامه؛ نتیجه گیری و پیشنهادات پایان نامه در سطح کلان، استراتژیک و مدیریتی و مدل خروجی

تایید فرضیه

رشته های مورد تایید

مجموعه راه دانش برای انجام پایان نامه رشته گرایشهای مدیریت و مهندسی صنایع همراه و پشتیبان شماست: مدیریت رسانه، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مالی ، تحول و بین الملل، مدیریت MBA، مدیریت DBA ، مدیریت صنعتی گرایش تولید ، OR تحقیق در عملیات و مالی ، مدیریت دولتی منابع انسانی ، مالی ، منابع انسانی ، تحول و تشکیلات روشها ، مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی، استراتژیک، استراتژی و تولید، مدیریت شهری، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کارآفرینی گرایش گردشگری، فناوری ،  MBA ، مدیریت مالی ، مدیریت بیمه ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت بانکداری، مدیریت آموزشی، مدیریت جهانگردی، مهندسی صنایع مالی؛ گرایش صنایع صنایع، گرایش مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری، گرایش صنایع سیستم های اقتصادی ، تولید صنعتی، مالی، مدیریت پروژه، ایمنی و محیط زیست، مدیریت بازرگانی داخلی، حسابداری و امور مالی، مدیریت سیستم، مدیریت سازمان، مدیریت مالی، مدیریت آموزش و برنامه ریزی، مدیریت دولتی گرایش SIM، مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، مدیریت دولتی، گرایش تشکیلات و روشها، مدیریت گرایش مدیریت رفتاری، اقتصاد اسلامی، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی،  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

فهرست خدمات

 ـ پیشنهاد موضوع پایان نامه ارشد مدیریت ؛ موضوع پایان نامه دکتری مدیریت، با رعایت اصول ویژه و کارآفرینانه، محدودیت موضوعی و جامعیت موضوعی رساله دکتری، تحقیقات پژوهشی داخلی و خارجی مندرج در مقالات ISI 

ـ تجزیه و تحلیل آماری نرم افزارهای آماری، ساخت پرسشنامه پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، SPSS, MINITAB, LISREL

ـ ساخت پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته لیکرت / ماتریس مقایسات (Management master thesis likert questionnaire)

ـ طراحی مدل تحقیق پایان نامه ارشد مدیریت، پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع، رساله دکتری مدیریت، رساله دکتری مهندسی صنایع

ـ نمونه گیری و آموزش روشهای نمونه گیری پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت و صنایع

ـ تحلیل آماری گزارشات مالی سازمان 

ـ انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت

ـ ترجمه فارسی انگلیسی مقاله ISI، مقاله آموزشی پژوهشی

پایان نامه ارشد، تهیه پروپوزال ارشد و تهیه پروپوزال دکتری و پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، انتخاب منبع، انتخاب موضوع پایان نامه، انتخاب روش تحقیق پایان نامه، تهیه پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه استاندارد، تحلیل پایان نامه، طرح مسئله پروپوزال دکتری، نحوه طرح فرضیات تحقیق در پروپوزال مدیریت، روش تنظیم سوالات و فرضیات پایان نامه، شیوه تنظیم اهداف تحقیق، نحوه انتخاب روش تحقیق و تجزیه و تحلیل پایان نامه با نرم افزارهای تحلیل آماری پایان نامه و از همه مهمتر انتخاب موضوع پایان نامه، روش نمونه گیری پایان نامه، نیازمند دانش و روش تحقیق ویژه ای برای تهیه و انجام پایان نامه ارشد مدیریت و دکتری مدیریت

نکته های قراردادی  

ـ زمان دریافت هزینه احتمالی پس از ارائه خدمات است.

ـ به منظور آمادگی دانشجو برای دفاع از پایان نامه، هیچ بخش و فصلی از پایان نامه به شکل ۱۰۰% توسط این مجموعه پذیرفته نمیشود. بصورتی که شخص دانشجو حتما باید در فرآیند تکمیل مداخله و همکاری نماید که توانمندی دفاع داشته باشد.

موسسه علمی ـ آموزشی راه دانش، در زمینه آموزش و مشاوره روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و ارشد مهندسی صنایع و نیز دکتری مدیریت و دکتری مهندسی صنایع به صورت تخصصی خدمات پژوهشی ارائه میدهد. مجموعه حاضر در فرآیند تهیه و تنظیم پاپایان نامه کارشناسی ارشد، پروپوزال، طرحهای پژوهشی مدیریت و همچنین رساله دکتری مدیریت محقق را آماده خواهد ساخت. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، ارشد مهندسی صنایع، ارشد مدیریت مالی و مهندسی مالی، ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق عملیات، دکترای مدیریت و دکترای مهندسی صنایع ،مدیریت آموزشی، مهندسی و مدیریت ماشین آلات

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

نوشتن پایان نامه ارشد و دکتری نیازمند نمونه و مثالهای مشابه است. نمونه روش تحقیق ،مبانی نظری، روش تجزیه و تحلیل آماری، طرح فرضیه، طراحی چارچوب نظری، روش انتخاب موضوع، موضوعات پایان نامه، انواع روش آزمون با نرم افزارهای مختلف، از جمله SPSS, LISREL, EXPERT CHOICE, MINITAB, MSP و نرم افزارهای آماری علوم مدیریت و مهندسی صنایع سیستم بهره وری، سیستمهای اقتصادی، تحقیق در عملیات، مهندسی ایمنی HSE مربوط می شود. 

پروپوزال ارشد مدیریت صنعتی مدیریت اجرایی مدیریت بازرگانی

تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت؛تحلیل آماری

کلمات کلیدی

تکنیک تجزیه و تحلیل آماری FVIKOR، تجزیه و تحلیل آماری سلسله مراتبی AHP، نمونه تحلیل آماری یومن ویتنی، مرور نرم افزارهای تحلیل آماری، نمونه آزمون تحلیل آماری همبستگی پیرسون، تحلیل آماری آزمون تی و تحلیل واریانس آنوا، تحلیل آماری روایی و پایایی پایان نامه با ضریب آلفای کرونباخ، نظریه و اهداف آن در پایان نامه، انواع متغیرهای تحقیق در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات مدیریت، تفاوت روایی و پایایی و ابزارهای سنجش آن در پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع: پرسشنامه، تحلیل آماری ماتریس مقایسات زوجی؛ دلفی ۲۰۱۵، زنجیره تامین سازمان SCM، رتبه بندی (نمونه)، انتخاب بازار در زنجیره تامین، مدیریت ریسک بیمه، تجارت الکترونیک، بودجه ریزی عملیاتی، نام تجاری و برند، عملکرد، مدیریت ارتباط با مشتری CRM، تحلیل پوششی، رضایت الکترونیک مشتری (ECRM)، تعالی سازمان، ای آر پی ERP، بازاریابی سبز (Green Marketing)، مدیریت پروژه، شرکتهای کوچک و متوسط SME، مدیریت برنامه ریزی سازمانی،برنامه ریزی استراتژیک، استراتژیهای بازاریابی، TQM، EFQM، SWOT تحلیل استراتژیک سازمان، بررسی فرصتها و تهدیدهای سازمان، اتاق فکر، اتوماسیون اداری، اثربخشی و کارایی سازمان، اخلاق حرفه ای سازمان، ادراک سازمانی، ارزیابی تکنولوژی، استراتژی نفوذ سازمانی، اثربخشی منابع انسانی، آمیخته بازاریابی، انتقال تکنولوژی، آینده پژوهی،سناریو نویسی، تکنیک دلفی، بازار هدف، بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی اجتماعی، انگیزه و انگیزش، تولید بهنگام (Just in Time)، قیمت گذاری استراتژیک، اعتماد، استراتژی بازاریابی اقیانوس آبی، هزینه آموزشی، نظریه بازیها، پذیرش فناوری، مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، برونسپاری، کلاس جهانی سازمان، بهره وری، پیش بینی سهام، پورتفولیو (پورتفوی، مدیریت سبد پروژه)، تبلیغات سازمانی، مدیریت تجهیز منابع،مدیریت تحول سازمانی،تحلیل آماری تصمیم گیری چند معیاره، بهبود تصمیم گیری استراتژیک سازمان، تعارض سازمانی، هوش هیجانی (Emotional Intelligence)، تغییر و رهبری، سبک مدیریت، هوش سازمانی و یادگیری سازمانی، نوآوری استراتژیک، پدافند غیر عامل،اقتصاد مقاومتی، چرخه عمر سازمان، چرخه عمر محصول، حمل و نقل و لجستیک بین الملل، خرید استراتژیک، خصوصی سازی، خط مشی سازمان، چابکی سازمانی، توریسم و جهانگردی، تولید ناب،هوش تجاری، توسعه سازمانی، توسعه پایدار Sustainable Development، دلبستگی شغلی، دورکاری یا تله ورکینگ، رضایت شغلی کارکنان، رفتار سازمانی، رفتار شهروندی، مدیریت رسانه، ریسک بورس و سهام، ریسک عملیاتی، ریسک، زنجیره ارزش، سهم بازار سازمان، رفتار مصرف کننده، هزینه یابی استراتژیک، رتبه بندی چندمعیاره و چندمتغیره، ساختار سازمانی، سایش سازمانی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی، سرمایه انسانی، سودآوری، مدیریت منابع انسانی در سازمان  پروژه محور، سلامت سازمانی، سرمایه آموزشی، سرمایه فکری، خلاقیت سازمانی، سیستم اطلاعات مدیریت، تئوری صف، شش سیگما، شبیه سازی عصبی، بازاریابی عصبی، تئوری فازی، فرهنگ سازمانی، فرسودگی شغلی، ظرفیت سازمانی، نفوذ استراتژیک سازمانی، عملکرد مالی، فساد اداری، مدیریت دانش و دانایی، ماتریس فکری سازمان، گردش شغلی، مدیریت فکری سازمان، چرخش شغلی، کانالهای توزیع، کارآفرینی سازمان،تفکر استراتژیک، کارآفرینی و ریسک، بروکراسی، استراتژی قیمت گذاری، رهبری مبادله ای، تکنیک دلفی پایان نامه کارشناسی ارشد، رهبری تحولگرا، مهارت کارکنان، مسئولیت اجتماعی و اثربخشی اجتماعی، مزیت نسبی و مزیت رقابتی، مدیریت کیفیت محصول و خدمات، مدیریت استعداد، منابع انسانی، استراتژی های مدیریت ساخت، وفاداری، یادگیری الکترونیک، یادگیری مشارکتی، هوش فرهنگی، هوش چندگانه سازمان، نگرش سازمانی، پایان نامه لجستیک معکوس، مهندسی مجدد، مدیریت تکنولوژی، مدیریت تقاضا، مهندسی عمران مدیریت ساخت و تولید، مدیریت بانکداری اسلامی، بازرگانی و تجارت بین الملل (مفاهیم اینکوترمز)، مفاهیم مهندسی صنایع؛ JIT ، SKD , CKD ,  CPU, CBU , SWAP قراردادهای نوین مهندسی در مدیریت (EPC, EP, BOT, BOO, BOOT, BTO, BT, BUY BACK, FINANCE, Turnkey) مهندسی ارزش در پروژه، سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه(PMIS)، طرح دفتر مدیریت پروژه PMO، مستند سازی و ممیزی سیستمهای مدیریتی (ISO ,HSE-MS)، مدیریت اضطراری EMP و مدیریت بحران و ارزیابی ریسک، مدیریت HSEپیمانکاران و تدوین HSE-Plan، نمونه پژوهشی تصمیم گیری چندشاخصه با تکنیک تاپسیس TOPSIS، معماری پایدار، الگوهای توسعه پایدار، حوزه کارآفرینی در سطوح اجتماعی و سازمانی، زنجیره تامین سبز، گرایش های موضوعی مربوط به شاخص استفاده از هوش در سازمان از جمله هوش سازمانی، هوش چندگانه، هوش هیجانی، هوش تجاری، هوش فرهنگی، هوشمندی استراتژیک سازمان، مدیریت استعداد، ابعاد مختلف استراتژی های بازاریابی سازمانی، رویکردهای استراتژی بازاریابی اقیانوس آبی، استراتژی بازاریابی رابطه ای یا رابطه مند، مدیریت استراتژیک ، استراتژی بازاریابی اقیانوس سرخ، بازاریابی بین الملل دوره پساتحریم، تحقیقات پساتحریم در بازار ایران، اقتصاد پایدار، اقتصاد مقاومتی، پساتحریم، استراتژی های سازمانی پس از رفع تحریم، پدافند غیرعامل، عملکرد مالی، مدل کانو، QFD، مدل برنامه ریزی خطی، مدل های تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی استراتژیک، شاخص استراتژی محوری سازمان، پتاسیل استراتژیک سازمان صنعتی، گلوگاه استراتژیک صنایع مختلف، مدل استراتژیک و مبانی بکارگیری آنها در سازمان، سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات؛ مدل کانو-سروکوال،  مدل های مختلف سنجش رضایت مشتری، مدل های اندازه گیری کیفیت خدمات، تکنیک دلفی

مشاوره و تحلیل آماری؛ داده پردازی و تحلیل آماری ؛ داده کاوی و Data Mining، مدل سازی معادلات ساختاری، مدلیابی تحقیق، تحلیل آماری با نرم افزارهای SPSS, Lisrel, Smart PLS, Eviews، ترسیم روابط گرافیکی بین متغیرها و مدلسازی، آزمون قبول یا رد فرضیات پاین نامه، تحلیل آماری سلسله مراتبی و AHP با Expert Choice، آزمون کایدو، تحلیل آماری پایان نامه با SPSS, LISREL, MINITAB، آزمون همبستگی، آزمون تی، یومن ویتنی، آزمون فریدمن؛ تهیه و تحلیل پرسشنامه، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، پروپوزال مهندسی صنایع، مدیریت ساخت، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع سیستم بهره وری، گرایش صنایع صنایع، گرایش مالی مهندسی صنایع، مدیریت آموزشی، مدیریت گردشگری، مدیریت تحول، تشکیلات و روشها، مدیریت کارآفرینی، مدیریت بازاریابی، شناسایی و اولویت بندی عوامل اجرای برنامه استراتژیک سازمان، تحقیق عملیات، پژوهش عملیاتی

تحلیل آماری spss-پروپوزال دکتری مدیریت-پایان نامه مدیریت اجرایی-پرسشنامه-نمونه پایان نامه مدیریت - Copy

    نظرات و پیشنهادات


    wpDiscuz